วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน จิตอาสา ผู้นำชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ตามโครงการจิตอาสาตามแนวพระราดำริ ประจำปี 2562 ณ บ้านนาใน หมู่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาสถานที่ อาคาร บ้านช่อง ถนน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไป จนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวจะได้เกิดความประทับใจ เมื่อมาถึงตำบลนาใน 2. เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการในการร่วมกันปลูก ร่วมกันดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับบริเวณพื้นที่สาธารณะ และหน้าบ้านของตัวเอง 3. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง 3 ธรรม ธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

 60 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin