ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบล แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ด้วยอำเภอพรรณานิคม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตาม โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม ชั้น 2 ในเวลาราชการ ขั้นตอนการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ( Tambon Smart Team ) อัตราจ้างเหมาบริการ 15,000 บาท/เดือน ตำบลละ 2 อัตรา รวม 20 อัตรา วันรับสมัคร 1-15 กันยายน 2563 สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียมสมัครคัดเลือก คุณสมบัติ 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563) 3. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 4. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร ( 15 กันยายน 2563 ) 17 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ 19 กันยายน 2563 ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการฯ วิธีการคัดเลือกฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาค 1. ภาคความรู้ความสามารถในกาปฏิบัติงาน 2.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25 กันยายน 2563 ประกาศผลการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์์ 1 ตุลาคม 2563 ลูกจ้างเหมาบริการ รายงานตัว และลงนามในสัญญาตกลงการจ้าง ( 12 เดือน ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ อำเภอพรรณานิคม

Share:

Author: admin