วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. เทศบาลตำบลนาใน จัดกิจกรรมโครงการธนาคารออมความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๑๘๙ วัดภูริทัตตถิราวาส “การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตโดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาใน ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาใน

 64 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin