อธิบดีกรมการศาสนา เปิดงาน “ส่งเสริมประเพณีพิธีกรรมตามความเชื่อของชนเผ่าภูไท” ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่บ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Share:

Author: admin