ฉบับแก้ไข ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวฟดล้อม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

Share:

Author: admin