สมรรถนะพนักงานเทศบาล

คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร

คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

คู่มือสมรรถนะหลัก
ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้าง
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
Share:

Author: admin