วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันวิสาขบูชา เทศบาลตำลบลนาใน ร่วมกิจกรรมใส่บาตร ณ วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin