วันที่ 14 มกราคม 2566 ทศบาลตำบลนาใน โดยอำนวยการของ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง สถานศึกษา และประชาชน เด็กเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลนาใน ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก และมีพัฒนาการที่ดีสมวัย ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 20 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: