วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ”แยกก่อนทิ้ง” โดยเทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” อถล. อสม. เด็กนักเรียน เยาวชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการในพื้นที่ ประชาชนทั่วไปและสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ ร่วมกันเก็บขยะถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ สองข้าง ทางหลวงชนบท บ้านผักคำภูหมู่ที่ 6 ,9 และ11 -เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู กิจกรรมเก็บขยะ -เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป สมาชิกกองทุนธนาคารขยะ หรือผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยาย(ณ ศาลาประชาคมหนองแวง)-การคักแยกขยะ/การทำถังขยะอินทรีย์/การทำน้ำหมักชีวภาพ/ชี้แจงรายรับ-รายจ่ายกองทุนฯและการรับสมัครสมาชิกใหม่ ตามกำหนดการ…. การแต่งกายชุดจิตอาสาเสื้อสีเหลือง กางเกงสีเข้ม(งดใส่ยีนส์) หรือชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง ส่วนหมู่บ้านอื่นๆในเขตพื้นที่ตำบลนาในจะดำเนินการในโอกาสต่อไป

 124 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin