เทศบาลตำบลนาใน จัดกิจกรรมโครงการธนาคารออมความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 189 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตโดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาใน ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาใน

 48 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin