วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลนาใน (นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี) มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี (นายบรรหาร ซ่ำสาตร์) ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะครูและนักเรียนกลุ่มตำบลนาใน ณ สถาบันพลังติตานุภาพ สาขา 189 วัดภูริทัตตถิราวาส วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563

Share:

Author: admin