วันที่ 26 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนาในจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

Share:

Author: admin