วันนี้เทศบาลตำบลนาใน ประชุมการท่องเที่ยวโดยชุมชนถนนธรรมมะ เทศบาลตำบลนาใน (Community – Based Tourism) #การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน

 62 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin