Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 11 ทั้งหมด

 11 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 31 ทั้งหมด

 31 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 17 ทั้งหมด

 17 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 33 ทั้งหมด

 33 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 14 ทั้งหมด

 14 ทั้งหมด

Continue Reading...