แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู ประจำเดือนมกราคา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๐๗๖ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2020
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๐๗๖ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2020
จ้างซ่อมสร้างลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาใน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2020
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2020
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม บานประตู,หน้าต่าง และทาสี เมรุเผาศพ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2020
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่