แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอูนดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารรับ-ส่ง ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เข็มที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อจัดซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่