แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนาใน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่