แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน 08/05/2024
ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน 29/03/2024
รถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 07/12/2023
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25/10/2023
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.20-029 สายห้วยสวนป่าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 ตำบลนาใน 07/06/2023
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 17/03/2023
ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 17/03/2023
ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 17/03/2023
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.20-028 สายบ้านหนองผือ ถึงคุ้มท่าเรือ หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 10/01/2023
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.20-005 สายหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 26 ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่าน หมู่ที่ 6 บ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 04/01/2023
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.20-016 สายบ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 ถึง บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 21/07/2022
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ส.ป.ก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 17/01/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท สน.2052 - นาทัน บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 14/09/2021
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 24/02/2021
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 23/02/2021
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 23/02/2021
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 10/11/2020
อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 12/10/2020
ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 26/08/2020
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 30/10/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก 02/01/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านอูนดง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.20-029 สายห้วยสวนป่าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
จ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักคำภู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาใน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างก่อสร้างหอถังประปา บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.20-029 สายห้วยสวนป่าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.20-028 สายบ้านหนองผือ ถึงคุ้มท่าเรือ หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.20-005 สายหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 26 ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่าน หมู่ที่ 6 บ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.20-016 สายบ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 ถึง บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ส.ป.ก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก 18/06/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่ิอการเกษตร บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/05/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2024
จ้างวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับแผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2024
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาใน ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ให้กับงานบริหารทั่วไป เทศบาลตำบลนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
จ้างบริการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
จ้างถ่ายเอกสารให้กับกองช่างเทศบาลตำบลนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษากระจกรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ ๗๐๒๑ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๔๐๓ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๔๐๓ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อขนมและของรางวัลสำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
จ้างบันทึกข้อมูลงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างผู้ปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างผู้ปฏิบัติการกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่