แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ส.ป.ก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 17/01/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท สน.2052 - นาทัน บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 14/09/2021
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 24/02/2021
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 23/02/2021
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 23/02/2021
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 10/11/2020
อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 12/10/2020
ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 26/08/2020
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 30/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาใน 16/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ส.ป.ก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/06/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ส.ป.ก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/06/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านผักคำภู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น-นาทัน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดงขหนองไชยวาลย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรหมมา เป้งคำภา ถึง ทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาใน เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาใน เขต 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาใน เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slum Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (ถมดินหลังท่อระบายน้ำ) บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่