แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผ.02(1) โครงการเกินศักยภาพ (จังหวัด)

ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ์

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

 578 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: